1e Kwartaalrapportage 2019

Omgevingswet

Projectnaam

Implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder

F. Rorink

Rapportagedatum

1 maart 2019

Basisinformatie Project

Op 1 januari 2021 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 januari 2021.

Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren na 2021 verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen.

De implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd.

Projectfase

Realisatiefase

Besluitvorming

Genomen besluiten:

Te nemen besluiten:

  • Concept Omgevingsvisie vrij geven voor zienswijze (maart 2019, Gemeenteraad);
  • Omgevingsvisie vaststellen (eind 2019, Gemeenteraad);
  • Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vrijgeven voor zienswijze (maart 2019, College);
  • Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vaststellen (september 2019, Raad);
  • Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 vaststellen (mei 2019, College).

Stand van zaken

Afgelopen periode is met name gewerkt aan het gereed maken van de instrumenten voor de besluitvorming. De instrumenten zijn (in deze fase) de Omgevingsvisie en het bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte).
Daarnaast is er gewerkt aan het nieuwe Plan van Aanpak. Per 1 januari 2019 is namelijk een nieuwe fase gestart, te weten de implementatiefase. Via de huidige kwartaalrapportage wordt de raad conform de leidraad grote projecten gevraagd in te stemmen met deze fase overgang van verkenningsfase naar implementatiefase.

Voortgang

Scope

Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders .

Financiën

Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.

  • De raad heeft via 2 besluiten (begroting 2016 en 2e kwartaalrapportage 2018) €1.150.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.
  • Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemminhgsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar.

De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitiemanager en de inzet van de organieke kerngroep.
De jaarschijf 2020 van €640.000 zal worden meegenomen bij de 1e kwartaalrapportage. Voor de jaren daarna moet per jaar de budgetvraag beoordeeld worden; vooralsnog wordt hiervoor een risico opgenomen. Omdat de periode 2020 en verder formeel nog niet gedekt is scoort financiën oranje.

Afwijking begroting?

Nee

Zie de tabellen "Kostenraming en dekking"en "Afwijkingen" hierna.

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Er zijn op dit moment geen afwijkingen van de begrote exploitatiekosten.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

205.000

240.000

240.000

200.000

200.000

200.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

100.000

120.000

95.000

575.000

32.500

32.500

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

100.000

140.000

120.000

100.000

100.000

100.000

Subtotaal informatiearchitectuur

405.000

500.000

455.000

875.000

332.500

332.500

Instrumenten

Omgevingsvisie

271.600

86.600

62.400

52.800

19.200

0

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

216.900

171.500

171.500

171.500

171.500

87.500

Subtotaal instrumenten

488.500

258.100

233.900

224.300

190.700

87.500

Werkprocessen

106.800

191.800

90.800

75.800

71.800

64.800

Anders werken en organiseren

22.400

97.400

119.800

57.400

57.400

57.400

Communicatie en participatie

11.200

47.400

69.800

47.400

47.400

47.400

Organisatie

148.200

215.400

215.400

134.200

86.600

72.600

Subtotaal raming

1.182.100

1.310.100

1.184.700

1.414.100

786.400

662.200

Subtotaal reeds gedekt

1.182.100

670.100

684.700

546.600

486.400

462.200

Subtotaal aanvullend benodigd

0

-640.000

-500.000

-867.500

-300.000

-200.000

Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1)

Activiteit

2019

Afwijkingen

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

205.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

100.000

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

100.000

Subtotaal informatiearchitectuur

405.000

Instrumenten

Omgevingsvisie

271.600

Risico op grotere inzet in zienswijze fase agv uitloop

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

216.900

Subtotaal instrumenten

488.500

Werkprocessen

106.800

Anders werken en organiseren

22.400

Communicatie en participatie

11.200

Organisatie

148.200

Subtotaal raming

1.182.100

Reeds gedekt RGI

648.600

Inclusief 145.000 budgetoverhevling nog te besluiten bij jaarrekening

Reeds gedekt programmabegroting en organisatie

458.500

Reeds gedekt basisregistraties

75.000

Subtotaal dekking

1.182.100

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Vooralsnog stellen we voor de risico’s (m.u.v. structurele effecten implementatie) op te vangen binnen het projectbudget zelf door als ze zich voordoen andere keuzes te maken.

Het vierde risico is het feitelijk structurele effect van de omgevingswet. Voorgesteld wordt voor dit risico weerstandvermogen aan te houden vanaf 2024. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect.

Zie de tabel "Risico" hierna.

Communicatie

Communicatie

Op koers

De essentie van de Omgevingswet is de communicatie en participatie met de samenleving. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie is dit gebeurd met stakeholder sessies. In de zienswijze fase van de Omgevinsvisie wordt de communicatie en participatie voor de gehele implementatie omgevingswette meegenomen. Er worden 5 avonden georganiseerd in 5 (deel) gebieden. Dit is conform het 1e Plan van Aanpak implementatie omgevingswet

Overige informatie

Risico's

Risico

Gebaseerd op

Omvang voor

Beheersmaatregel

Omvang na

Uitloop planning

25% van €400.000

€100.000

Vaststellen PvA en goede beheersing

€0

Participatie vraagt meer tijd en geld

50% van €200.000

€100.000

Di risico is ambtelijk nagenoeg niet beïnvloedbaar (bestuurlijke keuze)

€100.000

Invoering wetgeving vertraagd

10% van €500.000

€50.000

Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen

€25.000

Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten

€1.000.000

In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiele gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.

€500.000

Onvoldoende capaciteit in de organisatie en grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur nodig is

€500.000

Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken.

€250.000