1e Kwartaalrapportage 2019

Projectnaam

Toegang sociaal domein

Portefeuillehouder

College van B&W

Rapportagedatum

1 maart 2019

Basisinformatie Project

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiedocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en maatschappelijke partners de komende jaren gaan zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Dat doen we inhoudelijk aan de hand van de thema’s Preventie, Toegang, Maatwerk en Monitoring.
Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie:

 • We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en investeren in preventie, zodat zorg en ondersteuning niet nodig is dan wel lichtere vormen van zorg en ondersteuning toereikend zijn (Preventie);
 • We zorgen ervoor dat onze toegangen tot zorg en ondersteuning (jeugd, zorg, beschermd wonen, inkomen en werk) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon (Toegang);
 • We verkleinen het beroep dat wordt gedaan op individuele voorzieningen door voorliggende cq collectieve vormen van zorg en ondersteuning te creëren en vormen van werkend leren (Maatwerk);
 • We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer (Monitoring);

Hiermee zorgen we ervoor dat passende ondersteuning van onze inwoners ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar is.  

Deze kwartaalrapportage gaat verder in op het thema Toegang, dat aangemerkt is als  groot project vallend onder de leidraad grote projecten.

Voor de realisatie van het thema Toegang (“1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon”) hebben we te maken met de volgende gemeentelijke loketten:

 • Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiproblem;
 • Gezinscoaches voor jeugdzorg;
 • Deventer Werktalent (Konnected) voor participatie;
 • Jongerenloket voor werk en onderwijs;
 • Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid;
 • Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid;
 • Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening;
 • Bijzonder Zorgteam.

Toegang vanuit de inwoner gezien is: Waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via buurthulp of vrijwilligers? Zoals hierboven aangegeven zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning/beschermd wonen. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisartsen.
Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet of op dit moment de toegang wel rechtmatig georganiseerd is. We geven thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie om tot de organisatie van de toegang voor de jeugdzorg (gezinscoaches), Wmo (sociale teams), beschermd wonen (regionale toegang beschermd wonen waarbij Deventer de centrumgemeente is voor Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) te komen. Enerzijds zijn we op zoek naar een organisatievorm waarmee invulling kan worden gegeven vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon en waarmee een efficiente en effectieve toegang kan worden georganiseerd. Daarbij is tevens van belang dat er een juridische en financiele valide basis is en gestuurd kan worden op gemeentelijke doelstellingen op de beleidsterreinen.

We zitten nu in de verkenningsfase en er is inmiddels 1 deelproject gestart:

 • Onderzoek naar de organisatie- en financieringsvorm  van de toegang tot de sociale teams. We verkennen of deze organisatievorm ook toepasbaar kan zijn op de andere toegangen.

Besluitvorming

Als kader waarbinnen de transformatieopgave van de Toegang plaatsvindt is in december 2018 door het college het Verbindend Kader Sociaal Domein vastgesteld. Het Verbindend Kader is met de raad in een aantal raadstafels besproken en wordt op korte termijn ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Een tijdsbalk met daarin de stukken die aan de raad worden voorgelegd ter consultatie en besluitvorming vormt daarvan onderdeel.

Deelproject 1: Onderzoek naar de organisatie en financeringsvorm sociale teams
Het college heeft op 16 januari 2018 ingestemd met het besluit van het bestuurlijk overleg sociale teams om de voorbereidingen te starten tot het oprichten van een coöperatie als juridische entiteit voor de sociale teams. Vervolgens is de coöperatie als organisatievorm voor de sociale teams verkend. Bij de uitwerking is gebleken dat er (te) veel risico’s kleven aan deze vorm. Er is verder onderzoek nodig naar de mogel ijke organisatievormen. Verkend wordt  welke organisatie- en financieringsvorm voor sociale teams voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen en efficiënt en rechtmatig is. Vanwege vergelijkbare vraagstukken bij de andere toegangen, is de toepasbaarheid voor de organisatie van de toegang voor  Beschermd Wonen en Jeugd (gezinscoaches).

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Voor de Toegang gaan we uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 een plan van aanpak of uitvoeringsplan opstellen voor de jaren 2019 en 2020.

Voortgang

Scope

Op koers

De scope van het project Toegang is ervoor zorgen dat onze toegangen tot zorg en ondersteuning (jeugd, zorg, beschermd wonen, inkomen en werk) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon goed zijn ingericht.
De scope van deelproject 1 is een organisatievorm kiezen waarmee een effeciente en effectieve toegang kan worden georganiseerd. Daarbij is er een juridisch en financiele valide basis en kan gestuurd worden op gemeentelijke doelstellingen op de beleidsterreinen.

Financiën

Op koers

Voor de ontwikkeling van de toegang zijn middelen opgenomen in de begroting. Besteding daarvan is conform begroting.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Het belangrijkste risico in deze fase is de doorlooptijd van deelproject 1: het onderzoek naar de organisatie en financieringsvorm van de sociale teams. De inhoudelijke complexiteit van de opgave kan tot vertraging leiden en dus ook hogere proceskosten. Hiervoor is een post onvoorzien opgenomen.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking totaalplanning?

Behoeft aandacht

Voor de toegang stellen we in het tweede kwartaal van 2019 een plan van aanpak/uitvoeringsplan op. Deze planning nemen we op in de tijdsbalk die onderdeel vormt van het Verbindend Kader Sociaal Domein. Daarnaast hanteren we voor het onderzoek naar de organisatie en financieringsvorm van de sociale teams (deelproject 1) de volgende planning:

 • Onderzoek sociale teams/rapportage zomer 2019
 • Besluitvorming college en raad najaar 2019

Zie risico vermeld bij risico's (betreft doorlooptijd onderzoek)

Communicatie

Communicatie

Op koers

De partners worden betrokken bij het opstellen, uitwerken en implementeren van het plan van aanpak. De inzichten vanuit andere gemeenten worden daar tevens bij betrokken.

Overige informatie