1e Kwartaalrapportage 2019

Projectnaam

Poort van Deventer - S/Park

Portefeuillehouder

T. Walder

Rapportagedatum

1 maart 2019

Basisinformatie Project

Het hoofdproject "Poort van Deventer" bestaat uit 3 projecten (S/Park, Stadsentree en Gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten worden afzonderlijk beschreven.
Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Een ander onderwerp van de studie is om te bezien of de ontsluiting rondom de sluis anders gerealiseerd kan worden om meer ruimte te maken voor langzaam verkeer. De resultaten van deze studie worden verwacht in het tweede kwartaal 2019.

Positionering: S/park is een ecosysteem van industrie, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten op het gebied van hoog-reactieve/veeleisende chemie en technologie (o.a. veilige ontwikkeling, productie, verwerking en transport). Door deze specifieke positionering onderscheidt het S/park zich van bestaande (inter)nationale chemie campussen.

Propositie: Bedrijven, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten krijgen tegen commercieel aantrekkelijke prijzen toegang tot een ecosysteem dat o.a. bestaat uit een kennis- en bedrijvennetwerk, R&D-faciliteiten, testvoorzieningen, een incubator, educatie/trainings- en
algemene voorzieningen. Op het S/park kunnen zij samen nieuwe kennis, competenties, toepassingen en producten ontwikkelen, processen opschalen en optimaliseren, en nieuw talent onderwijzen en trainen.

Ambitie: De Initiatiefnemers hebben de scherpe ambitie gesteld om een ecosysteem te creëren dat met voldoende kritische massa wereldwijde impact kan behalen met chemische en procestechnologische innovaties. Vertaald in cijfers ziet deze ambitie er als volgt uit: S/park
begint met 315 fte, om binnen zeven jaar een totaal van 600 fte te bereiken (inclusief R&D medewerkers van Nouryon, exclusief 50 gebruikers gerelateerd aan educatie).

Besluitvorming

Samenwerkingsovereenkomst Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC) 2017-01524

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Het DOIC is ruim een jaar onderweg onder de naam S/Park. Er is een directeur geworven (M. Leeuw).

Daarnaast hebben de partners HMO en Nouryon een BV opgericht met als doel het ontwikkelen en beheren van opstallen voor de huisvesting van bedrijven. De oprichting van de BV heeft meer tijd gekost dan van te voren gedacht. Inmiddels worden de eerste concrete plannen uitgewerkt voor het aanpassen van gebouwen voor bedrijven die binnen het chemische profiel passen. Daarnaast zijn er veel contacten met kansrijke bedrijven.
Ook zijn er gesprekken met partners in het onderwijs om een deel van de chemie opleiding te koppelen aan S/Park en Nouryon.

•   Eén MKB-bedrijf heeft de vergunningen rond en gaat nu de verbouwingsfase in. De huurovereenkomst is getekend (2 fte)
•   Eén startups gaat de vergunningsprocedure in en krijgt een huurvoorstel (3 fte op termijn doorgroeien naar 14fte).
•   Drie MKB-bedrijven zitten in de verkenningsfase voor een specificatie locatie op S/park (+/- 18 fte)
•   Vijf startups hebben interesse getoond voor productie- en labfaciliteiten
•   Nouryon heeft haar Europees distributiecentrum voor organische peroxides gevestigd (7fte)
•   Het digitale lab van Nouryon (Lab 1838) heeft zich op S/park gevestigd (4 fte)
•   Een marketing en salesorganisatie van Nouryon overweegt hun gehele afdeling naar Deventer te verplaatsen (+/- 40 fte)
•   Nouryon hebben een overeenkomst getekend met een onderwijsinstelling waarbij +/- 15 studenten in het curriculum gebruik gaan maken van een TEM-elektronenmicroscoop
•   7 bedrijven zijn via S/park met Nouryon  in contact gebracht voor contract R&D.

Voortgang

Scope

Op koers

Zie hiervoor projectbeschrijving. Verloopt conform.
Ten aanzien van de aanwezige bodemverontreiniging is er in de SOK bepaald dat de verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij Nouryon.

Financiën

Op koers

De gemeente beschikt over een reserve waaruit de canon erfpacht de eerste zeven jaar wordt betaald. Dit omdat de afspraak in de SOK is gemaakt dat S\park niet zal worden belast met erfpacht voor deze eerste 7 jaar.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met twee risico’s:

  • Lagere grondopbrengst/afwaardering grond (dat na een go/no go evaluatie in 2019 de benodigde verkoopwaarde van 5,0 miljoen niet bereikt kan worden), 4.000.000, kans van optreden 20%, 800.000 beroep op weerstandsvermogen;
  • Veiligheidscontour €750.000, kans van optreden 10%, €75.000 beroep op weerstandsvermogen.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Over 2 jaar is er een moment van go/no go. Gekeken wordt dan naar de hoeveelheid gecreëerde arbeidsplaatsen, het aantal kansrijke vestigingen en opties voor vestiging op het S/Park, en de ontwikkeling van de exploitatie van het terrein.
De oprichting van de BV (entiteit die zorgt voor de herontwikkeling van panden voor vestiging bedrijven) heeft meer tijd gevraagd dan bij aanvang van S/Park gedacht. Inmiddels is de BV opgericht en actief, en worden er ook daadwerkelijk plannen ontwikkeld om die panden gereed te maken voor de huisvesting van bedrijven.

Communicatie

Communicatie

Op koers

S/Park geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. Er zijn veel contacten lokaal met cleantech regio en parkmanagement.

Overige informatie