1e Kwartaalrapportage 2019

In de 1e kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd over diverse zaken.

  • De prognose van de realisatie van elke doelstelling en prestatie. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd, wordt vermeld voor welk deel wel;
  • De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
  • De financiële wijzigingen in de programma’s. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma’s en autonome ontwikkelingen die met de algemene middelen worden verrekend.

Zo kan worden ingespeeld op de actualiteit en kan zo nodig gepast worden bijgestuurd. Mede op basis van de nieuwe uitkomsten van de begroting 2019-2023 wordt ook de omvang van de heroverwegingen bepaald en de ruimte voor nieuw beleid. Dit vormt dan de inhoud van de Kaderbrief aan de raad.  Bij de Voorjaarsnota 2019 wordt vervolgens een besluit genomen over de heroverwegingen en de invulling van de ruimte voor nieuw beleid.

Het uitbrengen van een Kaderbrief is een van de P en C-documenten die zijn opgenomen in de door de raad in juni 2017 vastgestelde doorontwikkeling PenC-cyclus. In dat voorstel worden uitgangspunten beschreven die de basis leveren voor een hernieuwde inrichting van de P&C-cyclus 2018 en verder. Dit is het eerste jaar dat een Kaderbrief wordt aangeboden aan de raad.