1e Kwartaalrapportage 2019

Projectnaam

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder

T. Walder

Rapportagedatum

1 maart 2019

Basisinformatie Project

Het hoofdproject "Poort van Deventer" bestaat uit 3 projecten (S/Park, Stadsentree en Gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten worden afzonderlijk beschreven.
Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Een ander onderwerp van de studie is om te bezien of de ontsluiting rondom de sluis anders gerealiseerd kan worden om meer ruimte te maken voor langzaam verkeer. De resultaten van deze studie worden verwacht in het tweede kwartaal 2019.

Herstructurering van dit voormalige Essentterrein als onderdeel van de Poort van Deventer (samen met de Stadsentree en het S/Park). Daarbij is ingezet op de “Campus Gasfabriek”, waarbij het terrein een bijdrage levert aan een ruimtelijk/economische impuls voor Deventer. Een strategische ontwikkeling, die goed is voor de stad en bijdraagt aan diverse doelen. Het te bereiken financiële projectresultaat moet op zijn minst neutraal en het liefst positief zijn.  

Besluitvorming

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein is eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in totaal 250 fte. In februari 2019 heeft de Gasfabriek een strategische visie gepresenteerd, om daarmee te beschrijven wat de Campus Gasfabriek inhoudt en hoe de toekomstige verdere uitbouw wordt gezien.
Op het terrein staan nog drie bestaande gebouwen, de twee voormalige bedrijfswoningen (waaronder Villa Kakelbont, Zutphenseweg 8) en een portiersloge. De portiersloge is onderdeel van de aanstaande verkoop van het voorterrein (in 2019). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont  wordt een passende koper gezocht (in samenhang met verkoop van de achterliggende kavel). De andere bedrijfswoning wordt nog verhuurd en komt op termijn beschikbaar.

Op het terrein is naast ontsluitingswegen en parkeerplaatsen nog een aantal uit te geven gronden, die deels tijdelijk in gebruik gegeven zijn. Er wordt nu een stedenbouwkundig plan opgesteld om de exacte uitgeefbare gronden te definiëren. Met tijdelijke gebruikers worden gebruiksovereenkomsten gesloten. Onderzocht wordt of een zonnepark met de zonnepanelen op het gebouw en carports boven parkeerplaatsen en het ter plekke plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s mogelijk is. De huidige verouderde parkeerplaats wordt verplaatst naar het achterterrein. De “Campus Gasfabriek” wordt als bestemming gedefinieerd in het (ontwerp)bestemmingsplan Stad en Dorpen.

Voortgang

Scope

Op koers

Inhoudelijk vormt de structuurvisie Stadsaszone de koers voor die ontwikkeling. Inmiddels is de opstartfase met succes afgerond en komt de herstructurering van het terrein in de fase van een zorgvuldige verdere uitbreiding van de “Campus Gasfabriek”.

Financiën

Op koers

Het Gasfabriekterrein is een verlieslaten grondexploitatie. Het tekort van €0,17 mln (verwachte uitkomst jaarrekening 2018) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €1,4 miljoen per 1-1-2019. De nog te maken kosten zijn €1,2 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,4 miljoen.

De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en  hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?

Nee

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting te melden.

Afwijking investering?

Nee

Uitgangspunt is de GREX per 1-1-2019 die is opgesteld in het kader van de jaarrekening. Saldo contante waarde is €0,17 miljoen negatief.

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Er zijn geen risico's welke ten laste van het gemeentelijk weerstandvermogen komen.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking totaalplanning?

Op koers

De grex loopt tot 2022. In 2019 zal een herijking van het stedenbouwkundig beeld en het ontwikkelperspectief voor het gebied worden opgesteld.
In de grondexploitatie wordt uitgegaan van verkoop van de kavel aan de voorzijde, een kavel naast het ketelhuis en de portiersloge aan stichting de Gasfabriek in 2019, de afspraken hierover zijn vergevorderd en gedeeltelijk vastgelegd in overeenkomsten.
Daarnaast resteren uit te geven bedrijfskavels op het achtergelegen terrein aan de zijde van S/Park. Uitgangspunt in de grondexploitatie is dat deze in drie jaar vanaf 2020, nadat er meer duidelijkheid is over de ontsluitingsstructuur, worden uitgegeven.
Op het terrein is nog een bewoonde dienstwoning en achtergelegen bedrijfskavel, verkoop hiervan wordt voorzien in het laatste jaar van de GREX 2022.

Communicatie

Communicatie

Op koers

Er wordt met veel betrokken partijen samengewerkt. Dit gebeurt in verschillende verbanden, (o.a. overleg met Gasfabriek/1618 Vastgoed, overleg Zonnepark, overleg Poort van Deventer, en overleg met tijdelijke huurders van braakliggende terreinen). De beeldvorming en uitstraling van de campus gasfabriek zijn alom positief.

Overige informatie

De vergunningverlening van de huidige activiteiten van de Gasfabriek is afgerond. Inmiddels is in januari 2019 ook een (beperkte) horecavergunning verleend aan de Kantine van de gasfabriek.
In samenwerking met beleid (RO en Economie) is een voorstel gedaan om in het ontwerp- bestemmingsplan Stad en Dorpen een goede definitie van de bestemming “Campus Gasfabriek” op te nemen, met als doel: een goed hanteerbaar toetsingskader voor de verdere invulling van het terrein.