1e Kwartaalrapportage 2019

Projectnaam

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Portefeuillehouder

T. Walder

Rapportagedatum

1 maart 2019

Basisinformatie Project

Het hoofdproject "Poort van Deventer" bestaat uit 3 projecten (S/Park, stadsentree en gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten worden afzonderlijk beschreven.
Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Een ander onderwerp van de studie is om te bezien of de ontsluiting rondom de sluis anders gerealiseerd kan worden om meer ruimte te maken voor langzaam verkeer. De resultaten van deze studie worden verwacht in het tweede kwartaal 2019.

In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor “Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit”. Op basis van deze visie wordt met betrokken partijen in het gebied gewerkt aan een “ruimtelijk kader” als onderlegger voor concrete planvorming.
De Stadsentree betreft uit te geven gemeentelijk eigendom (groen), grenzend aan een perceel aan de Deventerweg, in eigendom van Explorius Vastgoedontwikkeling (blauw). Ook de roze (Postillion) en gele (McDonalds) vlek maken deel uit van het plangebied.
De insteek van het “ruimtelijk kader” is een mobiliteitsplein met in het hart een carpoolplek, omringd door (fast food) restaurants (Explorius en Mc Donalds) , een hotel (Postillion), en bedrijven die een relatie hebben met (slimme) mobiliteit. Bekeken wordt ook óf en wanneer er laadstations en vulpunten aan toegevoegd kunnen worden.

Besluitvorming

Daarnaast heeft het college een aantal intentieverklaringen en anterieure overeenkomsten gesloten met de betrokken partijen in het gebied om te komen tot een ruimtelijk kader.

Op 31 januari 2017 besloot het college de leidraad vast te stellen ten behoeve van de aanbesteding van de reclamemast. Op 1 april 2017 bleek dat alleen Explorius heeft ingeschreven als exploitant van de reclamemast. De gunning is vervolgens opgeschort in afwachting van ontwikkelingen van de ruimtelijke kaders.

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Vanuit de ambitie voor een een locatie voor ‘waardevast ondernemen en slimme mobiliteit” worden er een aantal elementen onderzocht die in, in samenhang, een ruimtelijk kader kunnen vormen om aan de ambitie te voldoen:

 • onderzocht wordt of het mogelijk is de huidige carpoolplaats aan de A1 te verplaatsen naar deze locatie;
 • met Explorius wordt bekeken of er drie nieuwe restaurants (Fastfood), twee nader in te vullen bedrijfslocaties en een reclamemast, kunnen worden gerealiseerd;
 • met Explorius en andere partijen wordt bekeken welke partijen op het gebied van duurzame mobiliteit gebruik kunnen maken van de bedrijfspanden;
 • met Postillion en Mc Donalds wordt bekeken op welke wijze de ontsluiting kan verbeteren, en of het mogelijk is andere functies aan het terrein van postillion toe te voegen ter versterking van het concept.

Er liggen raakvlakken met de verbreding van de A1 (verplaatsing carpool komt daar uit voort) en de aanleg van de snelfietsroute naar Zutphen. Verder is de bereikbaarheid van de locatie een punt van aandacht. Momenteel wordt door adviesbureau RHDHV onderzocht wat de gevolgen zijn voor de doorstroming op de kruising Zutphenseweg/Zweedsestraat  in geval de toevoeging van de functies in dit plangebied.

Voortgang

Scope

Op koers

Er ligt een kader vanuit de visie stadsassen en vanuit het reclamebeleid A1. Deze wordt nu nader uitgewerkt in ruimtelijke kaders.

Financiën

Op koers

De Stadsentree is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,096 mln (verwachte uitkomst jaarrekening 2018) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele positieve boekwaarde van €0,45 miljoen per 1-1-2019. De nog te maken kosten zijn €0,66 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,055 miljoen.

De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en  hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?

Nee

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting te melden. De huidige activiteiten lopen in de pas met de grondexploitatie. Verdere afspraken met stakeholders kunnen later in het jaar wel aanleiding zijn tot voorstellen tot aanpassingen.

Afwijking investering?

Nee

Geen afwijkingen op bij de verwachte planuitkomst (stand jaarrekening 2018) gemelde €0,093 miljoen negatief planresultaat.

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

In de risicodatabase zijn de volgende risico’s opgenomen:

 1. Niet volledig kunnen verhalen kosten infra (€0,3 mln, kans van optreden 50%);
 2. Vertraging (rentekosten/plankosten) (€0,2 mln, kans van optreden 50%);
 3. Door een langere looptijd van het project nemen plankosten toe maar is er ook sprake van afbreukrisico (€0,1 mln, kans van optreden 25%);

Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van €0,275 miljoen.

Nadere toelichting:

 1. Er wordt een studie gedaan naar de infrastructuur en de belasting van de kruising Zutphenseweg/Zweedsestraat. Op basis van deze studie kan worden bekeken wat de kosten zijn voor bovenplanse infrastructuur, tevens zal er dan een voorstel gemaakt worden over de wijze waarop dit gedekt wordt;
 2. De planvorming verloopt langzamer dan eerder gedacht. De verwachting is wel dat in derde kwartaal 2019 de ruimtelijke kaders kunnen worden voorgelegd aan de raad;
 3. Het is van belang om draagvlak op de ruimtelijke kaders te hebben bij de partners om de uitvoering vervolgens snel ter hand te kunnen nemen.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking totaalplanning?

Op koers

 • Vaststellen ruimtelijk kader Stadsentree inclusief financieel kader door college in tweede kwartaal  2019 en door de raad in het derde kwartaal 2019;
 • Vaststellen anterieure overeenkomsten met Explorius (en eventueel andere partijen) door college in derde kwartaal 2019;
 • Vaststellen bestemmingsplan door Raad in 4e kwartaal 2019.

Communicatie

Communicatie

Op koers

In de omgeving is vooral bedrijvigheid. Bestaande bedrijven zijn kritisch ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen en dan vooral het horeca onderdeel van het plan. De ontwikkeling van het duurzame mobiliteitsplein kan rekenen op groot maatschappelijk draagvlak en ook van de omliggende bedrijven. Met alle partijen wordt uitvoerig en intensief gesproken.

Overige informatie