1e Kwartaalrapportage 2019

Projectnaam

Realisatie Viking Film & Theater

Portefeuillehouder

F. Rorink

Rapportagedatum

1 maart 2019

Basisinformatie Project

Realisatie van een gebouw met 4 filmzalen, een zaal met vlakke vloer voor theater, en een restaurant.

Besluitvorming

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

De dynamiek van de actualiteit van dit project is groot. De laatste stand van zaken staat verwoord in het raadsvoorstel aanvullend krediet voor de minnelijke schikking.

Na de besluitvorming tot extra krediet in februari 2018, is de aannemer gestart met de voorbereidingen voor het aanbrengen van de (stalen) ruwbouw van de Viking. In eerste instantie werd de start nog gehinderd door de vorst. Toen de bouw daadwerkelijk begon bleek al snel dat er allerlei problemen waren rondom de detailengineering van de verbindingen in de staalconstructie in relatie tot de akoestische ontkoppelingen. U bent hiervan op de hoogte gebracht in RM 000792 en RM 00835.
Daarop ontstond een situatie waarbij de bouw met horten en stoten verliep.  De oorzaak daarvan ligt in de detailengineering van de staalconstructie, installaties, akoestiek en brandwerende bekleding. Volgens het contract met de aannemer ligt de verantwoordelijk hiervoor bij hen. In de praktijk verzorgt de aannemer deze engineering wel, maar blijkt de uitwerking van deze details grote gevolgen te hebben voor de totale constructie en het samenspel met de andere onderdelen in het gebouw. Door de combinatie van een stalen constructie van het gebouw, de akoestische ontkoppeling, brandwerende voorzieningen en installaties, ontstaat een geheel waarbij veranderingen in de ene hoek van het gebouw, gevolgen kunnen hebben in een ander deel van datzelfde gebouw. Met andere woorden: De detailengineering heeft gevolgen voor het ontwerp van de hoofdconstructie, en die laatste is de verantwoordelijkheid van de NV MVD.
Ook blijken de details van de constructie bij de uitwerking veel groter te worden dan eerder gedacht. De verbindingen verdrukken daarmee luchtkanalen en andere onderdelen van het gebouw. In de praktijk betekent dit ook dat hierdoor alle onderdelen van het gebouw opnieuw bekeken moeten worden of het nog past, of het nog functioneert en of het nog (brand)veilig is. Beide partijen stellen elkaar vervolgens verantwoordelijk voor de vertragingen die hierdoor ontstaan en voor het meerwerk dat hieruit volgt. Hierop ontstaat een situatie waarin beide partijen elkaar via juridische brieven en mails sommeren en in gebreke stellen. Ondertussen is het fundamentele probleem, dat detailengineering gevolgen heeft voor de hoofdconstructie, gedurende de zomer niet opgelost.

In het raadsvoorstel 2018-000246 wordt de verwachting uitgesproken dat een post onvoorzien van €350.000 voldoende is om het gebouw af te bouwen. Eén van de genoemde argumenten hiervoor is dat het gebouw voor het overgrote deel is uit-ontworpen. Specifiek wordt daarbij aangehaald dat dit met name ook geldt voor de akoestiek en installaties. Met de kennis van nu, blijkt deze informatie veel te positief te zijn ingeschat. Juist het deel wat nog niet ontworpen was, de details van de staalconstructie en de samenhang, zorgt nu voor enorme meerkosten.

Begin oktober 2018 ligt de bouw wederom stil.  Met instemming van gemeente, aannemer en NV MVD wordt het werk “getemporiseerd”. Dit moet tijd geven om de detailengineering van de staalconstructie af te ronden, en de gevolgen voor hoofdconstructie, installaties en andere onderdelen van het gebouw opnieuw te bekijken.

Sinds oktober 2018 werken de NV MVD en haar adviseurs en de aannemer aan de detailengineering van de staalconstructie, en vervolgens het oplossen van de consequenties voor de hoofdconstructie installaties en andere onderdelen van het gebouw. Soms leidt dit tot grotere aanpassingen waardoor er nieuwe toetsen nodig zijn voor bijvoorbeeld de (brand)veiligheid van het gebouw.
Inmiddels is deze fase afgerond. Volgens de NV MVD en haar adviseurs, en volgens de aannemer ligt er nu een ontwerp wat gemaakt kan worden en voldoet aan alle gestelde eisen van veiligheid, functionaliteit en architectuur.

Gezien de ervaringen uit het verleden, een jaar geleden meende de betrokkenen ook dat er geen grote problemen meer waren, geeft dit geen absolute garantie dat er geen problemen meer kunnen ontstaan. Om dit risico te beheersen heeft het college van B&W er de voorkeur aan, om met de aannemer een “zekerheidssteliing” af te spreken.
De vertraging in de bouw en meerkosten voortkomend uit de detailengineering brengen veel kosten met zich mee. De gemeente en de aannnemer zijn een concept schikking overeengekomen om deze kosten te delen. Dit voorstel, en alternatieven als arbitrage op het meningsverschil met de aannmer over de kosten of stoppen met de bouw,  wordt in april 2019 voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Behoeft aandacht

Het huidige kader is onvoldoende om het project af te bouwen. De raad wordt gevraagd om €4.000.000 extra krediet.

De gemeente/NV MVD en de aannemer (directeur en aandeelhouder) hebben overeenstemming over een concept schikking. Deze staat verwoord in een vaststellingsovereenkomst, die u in de bijlage aantreft.
De concept schikking bestaat uit een voorstel voor de verdeling van de kosten voor bouwtijdvertraging, voor meerwerk en voor een “geen gezeur garantie” van de aannemer op de afbouw van het filmtheater.
In het kort komt het concept erop neer dat de gemeente/NVMVD een bedrag van €2.900.000 betaalt voor de kosten voor het meerwerk (€1.450.000), voor bouwtijdvertraging (€1.190.000) en voor de “geen gezeur garantie” een bedrag van €260.000.

Daarnaast vraagt de NV MVD een bedrag van €1.100.000 voor extra honoraria en het achter de hand houden van een post onvoorzien van €400.000.
Het totaal aan extra krediet, in geval de raad instemt met deze schikking en tot het afbouwen van het filmtheater, komt daarmee op €4.000.000. Dit komt overeen met een bedrag van €160.000 aan structurele lasten vanaf het jaar ná oplevering.

Afwijking begroting?

Ja

Het raadsvoorstel gaat uit van €160.000 structureel te dekken uit de algemene middelen.

Afwijking investering?

Ja

  • Initieel €10.058.000;
  • Fundering €1.500.000;
  • Tegenvallers juli ’17 €828.000;
  • Luchtkanalen januari ’18 €1.226.000;
  • Rentebaten NV €472.000;
  • Lening theatertechniek €858.000.

Totaal €14.942.000
Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000

Afwijking exploitatie?

Nee

N.v.t., zie cultuurnota

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

De bezwaren op de vergunning voor de luchtkanalen op het dak. Zie verder risico analyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.

Planning

Afwijking begroting?

Ja

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Na het raadsbesluit en afhankelijk van het besluit, zal de bouw vervolgens 11 maanden duren.

Communicatie

Communicatie

Behoeft aandacht

Er wordt regelmatig overlegd met de buren over de overlast van de bouw, en het beperken en in goede banen leiden van de verwachte overlast bij opening van het gebouw.

Overige informatie