1e Kwartaalrapportage 2019

In de raadsvergadering van 8 november 2018 is de begroting 2019-2022 vastgesteld. De uitkomst bedroeg na de aangenomen amendementen:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

1

Ontwerpbegroting 2019-2023

0

0

0

527

527

Saldo

0

0

0

527

527

Toezicht provincie

De provinciale toezichthouder heeft bij brief d.d. 18 december 2018 laten weten dat de begroting 2019 onder het repressief toezicht valt.
Ten aanzien van de transformatie sociaal domein merkt de provincie op dat:
De gemeente aangeeft dat het tot stand brengen van veranderingen meer tijd vraagt en dat de mogelijkheden om bij te sturen beperkt zijn. Bij ongewijzigd beleid worden de tekorten structureel. Met een actieplan beoogt de gemeente de tekorten in het sociaal domein de komende jaren te beheersen. De toezichthouder blijft graag op de hoogte hoe een en ander zich ontwikkelt. Deventer heeft in de begroting stelposten opgenomen voor tegenvallers.

In het kader van Interbestuurlijk toezicht (IBT) heeft de provincie aangegeven, dat de gemeente voor wat betreft het domein Financieel Toezicht een groen stoplicht heeft.