1e Kwartaalrapportage 2019

Onderzoek Rekenkamer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Stand van zaken

Het winstoogmerk van het parkeerbedrijf wijkt af van het Parkeerbeleidsplan. Dit vraagt hetzij een aanpassing van het uitgangspunt uit het Parkeerbeleidsplan, hetzij een heroverweging van de maatregel.

Een eventuele afname van het winstoogmerk heeft effect elders in de begroting. Een goed moment voor het voeren van deze discussie in het Meerjarenperspectief Parkeren.

Aanbeveling

Stand van zaken

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:
• gebruik maken van kwalitatieve instrumenten (bijv. enquêtes);
• oorzaak terugloop bezoekers binnenstad;
• schilwijken.

De kwalitatieve metingen worden meegenomen in de periodieke bewonersonderzoeken en leefbaarheidsmonitors. Daarnaast wordt de opzet van de tweejaarlijkse parkeermonitor tegen het licht gehouden.